fbpx

בעלי מניות ומייצגים שימו לב. בשנה החולפת נפוצו הליכים פליליים כנגד בעלי שליטה שמשכו כספים מהחברה ולא דיווחו על אלו כהכנסות.  גם עורכי דין ורואי חשבון רבים זומנו לחקירות בסוגיות דומות, ולא רק לשם מתן עדות על לקוחותיהם. נזכיר כי מאז שנת 2017 משיכות מצטברות של 100,000 שקלים מהחברה מחויבות במס מלא.

בתחילת שנת 2017 נכנסו לתוקפם שינויי חקיקה אשר באו להסדיר את תשלומי המס של בעלי מניות המושכים כספים או משתמשים בנכסים של החברות בבעלותם. המטרה הייתה למנוע מבעלי השליטה התחמקות חוקית ממסים, כפי שהתאפשר עד לנקודה זו באמצעות הלוואות בעלים שונות, הקמה של חברות מעטים אשר כונו 'חברות ארנק' או באמצעות שימוש בנכסים שונים של החברה ללא תמורה.

 

מיסוי יחיד מול מיסוי חברה

נבהיר לרגע את כללי היסוד.

כאשר בעל עסק פועל כעוסק מורשה כללי המשחק ברורים באופן יחסי. עם העלייה בהכנסות עולים גם תשלומי המסים והביטוח הלאומי, בכפוף למדרגות מס ברורות ולקיזוזים ידועים מראש. כל הרווחים שנוצרו הם של בעל העסק והוא יכול לעשות בהם כרצונו.

כאשר מדובר בבעלי שליטה בחברה המשחק משתנה.  החברה היא ישות משפטית נפרדת מבעלי השליטה בה, ישות המחויבת בתשלום של מס חברות באחוז קבוע, ללא מדרגות. נכון לשנת 2023 מס החברות עומד על 23%.  בעלי השליטה בחברה יכולים למשוך עבור עצמם כספים מהחברה באמצעות משכורת, אשר תחויב במסים כפי שמחויב כל שכיר או עוסק מורשה, קרי לפי מדרגות המס הקבועות בחוק.  החברה יכלה גם לחלק לבעלי המניות מרווחיה – מה שקרוי חלוקת דיבידנדים. במקרה כזה, על בעלי המניות הייתה חובה לשלם מס רווחי הון על הסכום שקיבלו. מצב זה מכונה מיסוי דו שלבי – פעם אחת מס חברות ופעם שניה מס רווחי הון.

כיצד התחמקו בעלי החברה מתשלום המס השני? במקום למשוך כספים כדיבידנדים, הם השתמשו בנכסי החברה (כשווי כסף) או שהם משכו כספים מהחברה וזקפו זאת כ'הלוואת בעלים', כלומר –  כחוב שלהם כלפיה.  כך היה עד לשינוי בחוק ההסדרים.

 

חברות ארנק וקרקס חשבונאי

בעצם, עד לשנת 2017, בעלי שליטה בחברות משכו מהחברה כספים לכיסם ורואה החשבון היה זוקף את השימוש או המשיכה בספרים כחוב של הבעלים לחברה (הלוואת בעלים) ובכך תם העניין.  אלפי בעלי חברות נהגו להקים 'חברות ארנק', אשר כשמן, היו ריקות מפעילות כלכלית ושימשו למשיכת כספים שכזו בלבד, וכך היו מפחיתים שיעורי מס הכנסה וביטוח לאומי. הקרקס החשבונאי הזה היה נפוץ במיוחד, ובשנת 2013 העריכה רשות המיסים כי בישראל יש כ-24,000 חברות ארנק.

יצא אפוא מצב שבעלי שליטה בחברות יכלו למשוך עשרות ואף מאות אלפי שקלים בשנה מבלי לשלם עליהם מס הכנסה, ובמרבית המקרים, גם מבלי להשיב את החוב לחברה. רק במקרים של ביקורות נדרשו בעלי המניות להשיב את החוב באופן זה או אחר, ולעתים אף החליט פקיד השומה למסות את החוב, אך המיסוי על משיכות אלו לא היה מוסדר כאמור עד לשנת 2017.

 

השינוי בעקבות חוק ההסדרים 2017

לאור חוסר ההיגיון וההוגנות שתוארו,  מינה שר האוצר ועדה  בראשות מנהל רשות המיסים, אשר הובילה לתיקון חקיקה משמעותי במסגרת חוק ההסדרים / חוק ההתייעלות הכלכלית התשע"ז-2016. במסגרת תיקונים אלו נכנס לתוקפו תיקון מספר 235 לפקודת מס הכנסה ובכללו סע' 3(ט1), אשר הסדיר מחדש את המיסוי במשיכות כספים מהחברה על ידי בעלי המניות המהותיים, וכן את מיסוי נכסי החברה העומדים לשימוש בעל המניות המהותי.

 

סע' 3(ט1) לפקודת מס הכנסה.

סע' 3(ט1) – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה.

(2)   יראו משיכה מחברה, במועד החיוב, כהכנסתו של בעל המניות המהותי –

 (א)   מדיבידנד, אם היו רווחים בחברה ובהתאם לחלקו בהם; לעניין זה, "רווחים" – כהגדרתם בסעיף 302(ב) לחוק החברות;

 (ב)   במשיכה שפסקת משנה (א) אינה חלה עליה, אם מתקיימים יחסי עובד מעביד – כהכנסת עבודה;

 (ג)    במשיכה שפסקת משנה (ב) אינה חלה עליה – כהכנסה מעסק או ממשלח יד;

 

בשורה התחתונה קבע הסעיף כי מעתה כל משיכה של בעל מניות מהותי מהחברה תיחשב כהכנסה החייבת במס, ובכך סתם את הגולל על ההתחמקות החוקית שקדמה לתיקון בחוק, או לפחות לכך התכוון.

בפועל, בעלי מניות מהותיים רבים ממשיכים למשוך כספים מהחברה מבלי לדווח עליהם ולכן גם בעלי השליטה וגם רבים ממיצגיהם צועדים לאחרונה במסדרונות חדרי החקירות של רשות המסים והפרקליטות, כאמור.

 

עיקרי השינוי

ראשית, קובע הסעיף כאמור כי כל משיכה מהחברה תיחשב מעתה כהכנסה של בעל המניות המהותי או קרובו, ובהתאם תחויב במלוא המס.

תחולת הסעיף נרחבת מאוד. הסע' תקף הן לחברה פרטית, הן לחברה ציבורית, הן לחברה תושבת ישראל והן לחברה תושבת מדינה זרה, לרבות חברה נשלטת זרה.

מהי משיכת כספים מהחברה? גם כאן הסעיף נרחב ועושה מאמץ לא להשאיר פרצות. כל הלוואה, כל חוב והשאלה, בין אם מומש ובין אם לא (למשל הלוואה של ניירות ערך אשר לא נמכרו) נחשבים משיכת כספים מהחברה.

גם אם החברה העמידה בטוחה כלשהיא לטובת בעל המניות, או נכס שבבעלותה לשימושו הפרטי, ייחשבו אלו (או שווי השימוש בהם אם הם נותרו בידי החברה) כהכנסה החייבת במס. רשימה סגורה של הנכסים מוגדרת בסעיף.

מה לא נחשב כמשיכה? אם הסכום המצטבר לא עולה על 100,000 ₪ (בחישוב של בעל המניות וקרובו יחד), או אם חויבו הכספים במלוא המס מכוח סע' אחר אז הם לא ייחשבו כהכנסה החייבת במס לפי סע' זה.

 

מועדי החיוב. החיוב במס על משיכות של בעלים מהחברה יחולו בתום שנת המס שלאחר השנה בה נמשכו הכספים, ואם מדובר בהעמדת נכסים – אז בתום השנה בה הועמד הנכס, ובכל שנה לאחריה עד להשבת הנכס לחברה. חשוב להדגיש כי סכומים שכבר חויבו בשנים הקודמות לא יחויבו בשנים הבאות, אלא רק השינוי שחל בעלות הנכס או ביתרת הזכות.

 

כללי סיווג ההכנסה ממשיכה מחברה. אם בחברה שממנה בוצעה המשיכה היו רווחים, תסווג ההכנסה כדיבידנד. אם בחברה שמממנה בוצעה המשיכה לא היו רווחים ומתקיימים יחסי עובד מעביד בין בעל המניות לחברה, תסווג ההכנסה כהכנסת עבודה, ואם אין יחסי עובד מעביד, תסווג ההכנסה כהכנסה מעסק או משלח יד (אלו למעט מקרים חריגים המפורטים בחוק כגון חברה משפחתית או כאשר בעל המניות המהותי הוא חברה תושבת ישראל החייבת במס חברות). ניתן להכיר במשיכות אלו גם כהוצאות מוכרות לצרכי מס באם נרשמו בספרים ככאלו.

 

ואם החזרתי את הכסף? אם הכספים שנמשכו מהחברה הוחזרו לפני מועד תשלום המס, הם לא יחויבו במס. אבל אם כספים שהושבו יילקחו שוב (משיכת כספים- תוך שנתיים מההשבה, ושימוש בנכסים – תוך 3 שנים מההשבה), אזי אירוע המס ייחשב מרגע המשיכה, ממש כאילו הכספים/הנכסים לא הושבו כלל, ויהיה צורך להגיש תיקון לדיווח הראשוני,

 

תכנון מס נבון הכרחי לקיומו של כל עסק, להתנהלותו היעילה ולרווחיותו וצמיחתו, אך יש להבחין בין תכנון מס חכם ואסטרטגי לבין עבירה פלילית על חוקי המס, שסביר כי הנזק בגינם יעלה על התועלת. חשוב מאוד להכיר לעומק את שינויי החקיקה, ובעיקר – את הרציונל העומד מאחוריהם, על מנת להמשיך ולהתנהל בתבונה – הן עסקית והן משפטית.

 

לקריאה נוספת אודות מיסוי חברות לחצו כאן.

 

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות צווארון לבן ולמיסוי פלילי המלווה את לקוחותיו בייעוץ והכוונה וכן לאורך כל שלבי ההליך האזרחי או הפלילי. הנכם מוזמנים להיוועץ עמנו בכל סוגיה ובכל עת.

 

 

 

לקוחות ממליצים
ברצוני להביע את הערכתי הרבה על אופן הטיפול המקצועי והיצירתי לו זכיתי בחסותך האדיבה. תודה כנה מעומק ליבי על הליווי האישי, על המסירות העצומה, על האכפתיות, על הסבלנות לאורך תקופה ארוכה ומטלטלת ומעל הכל על היותך אדם נפלא. פעלת כעצת קוהלת "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ" - יישר כח!
בר ירון
עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
ברצוני להודות לך על הטיפול המקצועי והלויאלי והשירות המסור, וחסר הפשרות שהענקת לי ועזרת לי להתמודד בגובה העיניים מול הרשויות, ולהצליח להוכיח שגם לאזרח הקטן יש סיכוי מול "האח הגדול".
טבצ'ניק אילן
אני מבקש להביע את תודתי והערכתי הכנה בגין הטיפול בתביעה אל מול רשות המיסים. היושר המקצועי, האמינות, המקצועיות והשירות ראויים לשבח. אמליץ על שירותייך לכל מכריי.
ג'רבי משה
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא
מרגע שנפגשנו נתת לי הרגשה מדהימה והחשש הכבד והלחץ החלו להתפוגג.  קיבלת אותי עם חיוך כובש , מהר מאוד הבנתי כי את מקצועית מאוד ואני נמצא בידיים טובות. מיד נכנסת לפעולה ונתת לי נחיות מפורטות איך לפעול כדי למזער את הנזק/התוצאה/ גזר הדין למינימום האפשרי וזה משתמע מהניסיון הרב שצברת. עם ים של סובלנות ועם נכונות שלך להיפגש ולדבר עם כל גורם כזה או אחר , פקידי שומה , תובעים , רואה חשבון רק כדי לקדם ולמזער ככל שניתן את כתב האישום הלא קל שהוגש כנגדי על ידי מס הכנסה. גוננת עליי בבית המשפט בצורה מקצועית ומכובדת והתוצאה מדברת בעד עצמה. את היית לי קרן אור בכל האפלה שהייתה לי ואכן אותה קרן הצדיקה את האמון שנתתי בה מלכתחילה.
אוריאל
קרן מעולם לא שפטה אותי ולא ביקרה אותי על מצבי שהיה לא קל, והיא נלחמה בעבורי כאילו היא נלחמת בעבורה באופן אישי. מעולם לא עמדתי אל מול עורך דין שמתייחס אל הלקוחות שלו כמו בני משפחה. הרגשתי שאני נמצא בידיים הכי בטוחות בעולם ושהיא תעשה מעל ומעבר לכול הנדרש על מנת להביא אותי למצב בו ישרתי את ההדורים עם השלטונות (שלטונות המס) ועכשיו אני יכול ללכת לישון בשקט מכיוון שהעניין סודר לשביעות רצונם של כל הצדדים. אם מישהו מעוניין בעורכת דין ישרה, הגונה, אנושית, מקצועית ויודעת את עבודתה, הרי מצא הוא את מבוקשו. אין מילים שיכולות לתאר את עבודתה של קרן. היכרותי עימך לא רק הובילה לשינוי בהתנהלותי אל מול שלטונות המס, אלא שינוי ביכולת שלי להתמודד עם מצבים שאינם קלים במציאות החיים מכיוון שאני יודע שאפשר וגם ראוי לנצח.
הר-אל שפירא

לכל ההמלצות

© 2020 כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין זרקו זמיר

התקשרו אלינוטלפון שלחו לנו הודעה בוואטסאפוואטסאפ שלחו לנו הודעה במיילצור קשר