fbpx

ביום 31.12.23 פרסמה רשות המיסים נוהל חדש שמטרתו להסדיר את תשלום המס הנובע מרווחים של תושבי ישראל משוק הקריפטו, וזאת באמצעות הפקדת כספי המסים ישירות לחשבון הבנק של רשות המסים שיתנהל בבנק ישראל.

 

נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר

רשות המסים, בשיתוף בנק ישראל, הרשות לאיסור הלבנת הון ומשרד המשפטים, פרסמה נוהל חדש לדיווח על רווחים משוק הקריפטו ותשלום המס בגינם – "נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר" (להלן: "הנוהל").

הנוהל מפרט הנחיות וקריטריונים המאפשרים לישראלים שהפיקו רווחים ממימוש אמצעי תשלום מבוזר (להלן: "מטבע וירטואלי") לדווח על הכנסותיהם ולשלם את המס המתחייב. הנוהל מסדיר את תהליך העבודה והבדיקות שיאפשרו קבלת וגביית כספי המסים הנובעים מרווחי תושבי ישראל ממימוש מטבעות וירטואליים. בהתאם לנוהל, כספי המסים יופקדו על ידי הנישום ישירות לחשבון הבנק של רשות המסים שיתנהל בבנק ישראל תוך עקיפת המערכת הבנקאית.

הנוהל נכנס לתוקף ביום 1.1.24 והוא יהיה בתוקף למשך ששה חודשים וההערכות הן כי במהלך חצי שנה שיחול הנוהל, ייכנסו לקופת המדינה מאות מיליוני שקלים.

מטבע וירטואלי מהווה נכס שמימושו חייב בדיווח ותשלום מס

ברקע הנוהל עומדת עמדת רשות המיסים לפיה מטבע וירטואלי מהווה נכס לצרכי מס, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, ולא כמטבע כדוגמת שקל, דולר יורו. המשמעות הינה שכל מימוש של מטבע וירטואלי או המרה של מטבע מסוג אחד למטבע מסוג אחר היא אירוע מס החייב בדיווח ותשלום מס רווחי הון ובמקרים מסוימים במס הכנסה בשל היותו הכנסה מעסק.

 

איפה הבעיה?

אחת מהבעיות העיקריות של המשקיעים בשוק הקריפטו הינה שהבנקים בישראל לא מסכימים לקבל בחשבונות כספים שמקורם במטבעות וירטואליים וזאת בשל הקושי לעקוב אחר מקור הכספים, ובשל החשש שאלו קשורים להלבנת הון.

סירוב הבנקים לקלוט כספים שמקורם במטבעות וירטואליים חל גם ביחס לכספי המסים.

מטרת הנוהל

רשות המסים מעוניינת לאפשר לנישומים שיש להם רווח ממימוש מטבעות וירטואליים, לשלם את המס המגיע. גביית המס המגיע מרווחים ממימוש מטבע וירטואלי מגדילה את תקבולי המדינה ממיסים. בנוסף ראוי לאפשר לציבור שאמור לדווח ולשלם את המסים עבור מימוש הרווחים מהשקעה במטבעות וירטואליים, מתוך ההכספים שמקורם במטבע וירטואלי, וזאת במקרים בהם לנישום לא קיימים מקורות מימון חלופים. כל זאת על מנת להבטיח כי המס ישולם.

הנוהל מטרתו להסדיר את תהליך העבודה והבדיקות שיאפשרו את קבלת וגביית כספי המסים הנובעים מפעילות של יחידים במטבעות וירטואליים לחשבון הבנק של רשות המסים המתנהל בבנק ישראל, ולמנוע הלבנת הון באמצעות תשלום המסים למדינה, עקב סיכוני הלבנת הון המובנים בפעילות במטבעות וירטואליים.

תחולת הנוהל

הנוהל יחול אך ורק ביחס לכספי מיסים על פעילות במטבעות וירטואליים ורק מקום שבו הוכח לרשות המיסים שבנק ישראלי אחד לפחות סירב לקבלם, לרבות בדרך של סירוב לפתוח חשבון.

הוראות הנוהל

להלן יפורטו בקצרה ובתמצית הוראות הנוהל:

  • על הנישום לפנות לפקיד השומה שבו מתנהל תיק המס שלו ולתת פירוט מלא בדבר פעילותו במטבעות וירטואליים, הכנסתו החייבת, המס המגיע, ואסמכתאות בדבר סירוב הבנק בישראל לקלוט את כספי המיסים שמקורם במטבעות וירטואליים וכן אסמכתאות בדבר "נתיב המטבע הוירטואלי" לאורך תקופת ההחזקה בו.
  • במסגרת ההסכמות עם פקיד השומה, הנישום מתחייב לשלם את המס עבור הרווח ממימוש המטבע הוירטואלי, וזאת ללא תלות באישור בקשתו להפקדת כספי המס בשקלים מחשבון בנק זר לחשבון הבנק של רשות המסים המתנהל בבנק ישראל.
  • פרטי הנישום, הבקשה והשומה יועברו למחלקת חקירות ומודיעין ברשות המיסים, לרשות לאיסור הלבנת הון, משטרת ישראל, ובנק ישראל לצורך בדיקה שהנישום לא מופיע ברשימות הסנקציות ובדיקות נוספות לשם הקטנת הסיכון להלבנת הון ולהפחתת החשד שמקור הכספים הוא בפעילות לא חוקית.
  • אין בהסכמות ובתשלום המס, כדי להשפיע על הליך פלילי, כלומר אין במסגרת הנוהל חסינות פלילית.
  • ככל שהבקשה תאושר, יפקיד הנישום לחשבון הבנק של רשות המיסים את הסכום שאושר, בשקלים בלבד, וזאת רק מחשבון בנק זר על שמו של הנישום (לרבות חשבון של זירת קריפטו, בית השקעות או נותן שירותים פיננסיים אחר המתנהל בבנק זר).
  • סכום המס ששולם במסגרת הנוהל לא יוחזר לנישום אף אם עומדים לזכותו הפסדים, ניכויים או זיכויים, אשר לא קיבלו ביטוי במסגרת השומה.
  • ויתור סודיות של הנישום כך שרשות המסים תוכל להעביר את פרטיו ואת פרטי השומה והאסמכתאות, לרשות לאיסור הלבנת הון, משטרת ישראל ובנק ישראל.
  • הנישום יצהיר: (1) כי מקור הכספים ששימשו לרכישת המטבעות וירטואליים הינו חוקי, שהמס משולם מההכנסה שנובעת מהמטבעות הווירטואליים. (2) הנישום יספק אסמכתאות המעידות על "נתיב המטבע הווירטואלי", קרי, התנועות שבוצעו במטבעות הווירטואליים. (3) הנישום יספק אישור על הפקדת התמורה בגין מכירת המטבעות הווירטואליים לחשבונו מנותן השירותים הפיננסיים באמצעותו בוצעה המכירה, ובתנאי שהוא מפוקח בישראל או בחו"ל, ובלבד שאינו נמצא במדינה בסיכון. (4) הנישום ימסור את פרטי חשבון הבנק הזר שבבעלותו באמצעות אישור ניהול חשבון שממנו ישולמו כספי המסים שבשומה. העברת כספים לישראל תהיה בגין מימוש מטבעות וירטואליים נפוצים שלגביהם ניתן לבצע בדיקה, באמצעות בנק מפוקח שפועל במדינה שאינה בסיכון (ככלל, מדינות האיחוד האירופי, בריטניה, קנדה וארה"ב). (5) לא יתקבל תשלום מחשבון שאינו בבעלות הנישום. היה חשבון הבנק הזר ממנו מבוצעת ההעברה חשבון של זירת קריפטו, בית השקעות או נותן שירותים פיננסיים אחר, ומטעם זה אינו על שמו של הנישום, יספק הנישום אישורים מבעל החשבון המאפשרים לקשר בינו לבין הכספים המועברים, להנחת דעתו של פקיד השומה.

 

למי הנוהל עוזר

הנוהל מאפשר העברת כספי המס בלבד, המשולמים לרשות המיסים, ולא את כל ההכנסה החייבת, קרי הרווחים ממימוש המטבעות הווירטואליים.

בנוסף, הנוהל אינו מעניק חסינות פלילית, קרי, נישום שפונה מיוזמתו ורוצה לשלם את המס על ההכנסות שלא דווחו, עלול למצוא את עצמו גם משלם מס וגם נחקר תחת אזהרה בהליך פלילי.

הנוהל מורכב וקשה מאוד לעמוד בתנאיו וזאת בנוסף לכך שהנוהל עוזר בעיקר לרשות המסים. נקווה כי בקרוב יפורסם נוהל גילוי מרצון, שיכלול גם את ההכנסות ממטבעות וירטואליים ויעזור גם לנישום.

 

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות צווארון לבן ולמיסוי פלילי המלווה את לקוחותיו בייעוץ והכוונה וכן לאורך כל שלבי ההליך האזרחי או הפלילי. הנכם מוזמנים להיוועץ עמנו בנוגע לפעילות במטבעות וירטואליים ובפרט בהליכים אל מול רשות המיסים.

לקוחות ממליצים
ברצוני להביע את הערכתי הרבה על אופן הטיפול המקצועי והיצירתי לו זכיתי בחסותך האדיבה. תודה כנה מעומק ליבי על הליווי האישי, על המסירות העצומה, על האכפתיות, על הסבלנות לאורך תקופה ארוכה ומטלטלת ומעל הכל על היותך אדם נפלא. פעלת כעצת קוהלת "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ" - יישר כח!
בר ירון
עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
ברצוני להודות לך על הטיפול המקצועי והלויאלי והשירות המסור, וחסר הפשרות שהענקת לי ועזרת לי להתמודד בגובה העיניים מול הרשויות, ולהצליח להוכיח שגם לאזרח הקטן יש סיכוי מול "האח הגדול".
טבצ'ניק אילן
אני מבקש להביע את תודתי והערכתי הכנה בגין הטיפול בתביעה אל מול רשות המיסים. היושר המקצועי, האמינות, המקצועיות והשירות ראויים לשבח. אמליץ על שירותייך לכל מכריי.
ג'רבי משה
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא
מרגע שנפגשנו נתת לי הרגשה מדהימה והחשש הכבד והלחץ החלו להתפוגג.  קיבלת אותי עם חיוך כובש , מהר מאוד הבנתי כי את מקצועית מאוד ואני נמצא בידיים טובות. מיד נכנסת לפעולה ונתת לי נחיות מפורטות איך לפעול כדי למזער את הנזק/התוצאה/ גזר הדין למינימום האפשרי וזה משתמע מהניסיון הרב שצברת. עם ים של סובלנות ועם נכונות שלך להיפגש ולדבר עם כל גורם כזה או אחר , פקידי שומה , תובעים , רואה חשבון רק כדי לקדם ולמזער ככל שניתן את כתב האישום הלא קל שהוגש כנגדי על ידי מס הכנסה. גוננת עליי בבית המשפט בצורה מקצועית ומכובדת והתוצאה מדברת בעד עצמה. את היית לי קרן אור בכל האפלה שהייתה לי ואכן אותה קרן הצדיקה את האמון שנתתי בה מלכתחילה.
אוריאל
קרן מעולם לא שפטה אותי ולא ביקרה אותי על מצבי שהיה לא קל, והיא נלחמה בעבורי כאילו היא נלחמת בעבורה באופן אישי. מעולם לא עמדתי אל מול עורך דין שמתייחס אל הלקוחות שלו כמו בני משפחה. הרגשתי שאני נמצא בידיים הכי בטוחות בעולם ושהיא תעשה מעל ומעבר לכול הנדרש על מנת להביא אותי למצב בו ישרתי את ההדורים עם השלטונות (שלטונות המס) ועכשיו אני יכול ללכת לישון בשקט מכיוון שהעניין סודר לשביעות רצונם של כל הצדדים. אם מישהו מעוניין בעורכת דין ישרה, הגונה, אנושית, מקצועית ויודעת את עבודתה, הרי מצא הוא את מבוקשו. אין מילים שיכולות לתאר את עבודתה של קרן. היכרותי עימך לא רק הובילה לשינוי בהתנהלותי אל מול שלטונות המס, אלא שינוי ביכולת שלי להתמודד עם מצבים שאינם קלים במציאות החיים מכיוון שאני יודע שאפשר וגם ראוי לנצח.
הר-אל שפירא

לכל ההמלצות

© 2020 כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין זרקו זמיר

התקשרו אלינוטלפון שלחו לנו הודעה בוואטסאפוואטסאפ שלחו לנו הודעה במיילצור קשר