fbpx
קטגוריות: תשלום כופר, סיפורי הצלחה

 

ועדת הכופר של רשות המיסים אישרה את בקשתנו להמרה של הליך פלילי למנהל חשבונות, בתמורה לתשלום כופר בסך 10,000 שקלים. כתוצאה מאישור הבקשה לא יוגש כתב אישום פלילי בגין עבירות לפי סעיף 217 לפקודת מס הכנסה ומנהל החשבונות יימנע מעוגמת נפש וסיכונים הכרוכים בהליך פלילי לרבות כתב אישום, ניהול משפט הרשעה וענישה.

עו"ד זרקו זמיר מסבירה ל"כלכליסט" על הליך הכופר

 

יהודה הוא מנהל חשבונות שנחשד בעבירות מס הכנסה לאחר שממצאי החקירה העלו כי מנהל החשבונות הגיש דוחות אישיים ללקוחות שלו מבלי שכלל בדוחות אלו את הכנסות הלקוחות מחשבון בנק בחו"ל.

  1. החשדות המיוחסים

כנגד יהודה, מנהל חשבונות בעל משרד עצמאי, נפתחה חקירה בגין חשד לעבירות לפי סעיף 217 לפקודת מס הכנסה. בחקירה התבקש יהודה לתת הסברים מדוע הכנסות חו"ל של לקוחותיו, לא נכללו בדוחות שהוגשו על ידו לשנים 2017-2020. במסגרת החקירה, מנהל החשבונות סיפק תשובות והסברים לחשדות המיוחסים לו, אשר יכול והיו בהן לעורר ספק סביר ולהוביל לאפשרויות המשפטיות לפיהן "אין אשמה" או "אין די ראיות" לצורך העמדתו לדין אולם מנהל החשבונות לא רצה להסתכן באפשרות כי יוגש כנגדו כתב אישום והחליט לממש את זכותו להגשת בקשת כופר, באמצעות משרדנו, בקשה שתכליתה המרת החשדות הפלילים בתשלום כופר.

 

  1. סעיף 217 לפקודת מס הכנסה – עבירת רשלנות

להלן סעיף 217 שכותרתו – דו"ח וידיעות לא נכונים:

"אדם אשר ללא הצדק סביר ערך דו"ח לא נכון, מתוך שהשמיט הכנסה כלשהי שעליה הוא נדרש לפי הפקודה למסור דו"ח, או מתוך שרשם אותה בחסר, או אדם שמסר ידיעות לא נכונות בנוגע לכל עניין או דבר המשפיעים על חיובו במס או על חיובו של אדם אחר או של שותפות, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין וסכום החסר בהכנסה שנקבעה מחמת אותם דו"ח או ידיעות לא נכונים או שעלולה היתה להיקבע, אילו נתקבלו הדו"ח או הידיעות כנכונים, או שני העונשים כאחד. הטוען כי היה לו הצדק סביר – עליו הראיה".

מלשון סעיף 217 לפקודה עולה כי ככל שמייצג הגיש עבור לקוחותיו דוח ממנו השמיט הכנסה או ההכנסה דווחה בחסר או שנמסרו ידיעות לא נכונות, מתוך טעות מקצועית, קרי רשלנות –עליו הנטל להוכיח כי היה לו 'הצדק סביר'.

על מנת להבין מהו אותו הצדק סביר שיעמוד למייצג כטענת הגנה במקרה בו יהיה יואשם בעבירה זו, נסקור עתה בקצרה את המבחנים שנקבעו בפסיקה.

 

  1. מבחן אובייקטיבי לעבירת רשלנות של מייצג

בע"פ 916/84 יעקובי נ' מדינת ישראל (להלן: "יעקבי") הוגש כתב אישום כנגד יועץ מס יעקובי בגין שני רישומים כוזבים בהצהרת הון שערך עבור לקוחו: (1) רישום פיקדון ניירות ערך בערכן הנקוב במקום בערך הקנייה (להלן: "הפיקדון"). (2) כלל בהצהרת ההון חוב שלא היה קיים במועד ההצהרה (להלן: "החוב").

בנוגע לפיקדון, יעקובי הורשע בעבירת כוונה לסייע לאחר להתחמק מתשלום מס לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, ובנוגע לחוב הורשע בעבירת רשלנות לפי סעיף 217 לפקודת מס הכנסה.

לעניין ההרשעה בעבירת רשלנות בגין החוב, יעקובי ערער בטענה כי יש בטעותו, שנעשתה מתוך רשלנות מקצועית, כדי להוות 'הצדק סביר', הפוטרת אותו מהרשעה לפי סעיף 217.

בית המשפט קבעאף אם נפלה טעות בעריכת הדו"ח שהוגש, אין היא פוטרת את הנאשם, אם לא עמדה במבחן האובייקטיבי, קרי יועץ מס סביר אחר לא היה עושה את אותה טעות באותן נסיבות.

בפס"ד יעקובי נקבע מבחן אובייקטיבי לרשלנות של המייצג: "אם יועץ מס סביר היה נוהג אף הוא כך באותן נסיבות".

לעניין ההרשעה ברישום כוזב של הפיקדון – מחליט בית המשפט כי יש די ראיות כי יועץ המס ידע שמדובר ברישום כוזב ומותיר את ההרשעה לפי סעיף 220. לעניין ההרשעה ברישום כוזב של החובבית המשפט לא מקבל את טיעון המייצג וקובע כי- מבחן "הצדק סביר" הוא אובייקטיבי, וטענת טעות כשלעצמה, ללא הוכחת סבירותה, גם אם נעשתה בתום לב, אינה מצביע בהכרח על קיומו של הצדק סביר.

 

  1. חובת הזהירות של מייצגים

בע"פ 6016/93 צ'רשניה נ' מדינת ישראל (להלן: "צ'רשניה"), יועץ המס צ'רשניה הועמד לדין לאחר שהציג בדו"חות של שלושה מלקוחותיו "הוצאות הוניות" כ"הוצאות שוטפות" ו"הוצאות פרטיות" כ"הוצאות לייצור הכנסה"

בצ'רשניה קבעו השופטים כי גם אם המייצג ביצע טעות בתום לב, אם לא יוכיח כי עמד בחובת הזהירות הוא אשם בעבירת רשלנות לי סעיף 217 לפקודה. כלומר, על המייצג להראות כי נהג בחובת זהירות על מנת להוכיח כי לא התרשל בתפקידו וכי נקט אמצעים סבירים לבדיקת הנתונים.

בצ'רשניה התבססו השופטים על הלכת יעקובי וקבעו: יועץ מס נושא "בחובת זהירות" של "נותן שירות" כאשר הוא עורך דו"ח, ועיקר חובה זו בנקיטת אמצעים סבירים להבטחת "אמיתותם ודיוקם" של הנתונים בדו"ח. צ'רשניה לא ערך ביקורת מדגמית, לכן לא היה לו הצדק סביר למסירת דוחות כוזבים, היות ולא  נהג בחובת זהירות, כפי שהיה יועץ מס סביר אחר נוהג בנסיבות דומות, ועל כן ערעורו נדחה.

 

  1. מהו כופר מס?

הליך של כופר-מס מאפשר לחשוד בעבירות מס להמיר את החשדות כנגדו בתשלום כסף (כופר) ובכך הוא 'ממיר' את ההליך הפלילי בתשלום כסף ו'קונה את חירותו' ללא כתב אישום. המרת תיק פלילי בתשלום כופר הינה הליך חריג והיא אפשרית ככלל בעבירות מס בלבד (מס הכנסה, מע"מ ומס מקרקעין) ולא בעבירות פליליות 'רגילות'. ניתן להגיש בקשה להמרת ההליך הפלילי בכופר, רק לאחר שהחלה חקירה גלויה ולפני שהוגש כתב אישום. על מנת להגיש כופר לאחר שהוגש כתב אישום, יש לקבל את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה לעיכוב ההליכים, בנוסף לבקשת הכופר ולכן לא מומלץ להמתין עם בקשת הכופר לכתב האישום, אלא לפעול בהליך זה בשלב החקירה או לכל המאוחר בשלב השימוע.

בקשת הכופר מוגשת לוועדת הכופר ברשות המסים, באמצעות היחידה החוקרת או הפרקליטות. וועדת הכופר בוחנת את הבקשה, הטיעונים והנימוקים שהובאו בפניה, הן המשפטיים והן האישיים, לרבות סוג העבירה, היקף העבירה, הנזק שנגרם, משך זמן העבירה, עבר נקי, שיתוף פעולה, ומחליטה האם מוצדק בנסיבות התיק, להקל עם החשוד ולאפשר לו המרה של ההליך הפלילי בתשלום כופר וכן קובעת את סכום הכופר. לאור האמור מומלץ כי בקשת הכופר תוגש באמצעות עו"ד מומחה בתחום, גם כדי שהבקשה תאושר וגם על מנת שסכום הכופר שיוטל יהיה נמוך ככל הניתן. תשלום הכופר הוא תשלום המתווסף להסרת המחדלים, כלומר, הוא סכום כסף שיש לשלם בנוסף לחוב המס (ובכלל זה הריבית וההצמדה הנלווים אל החוב). לפרטים נוספים אודות הליך הכופר לחצו כאן.

 

  1. האתגר בהמרת כתב אישום בתיק של מייצג

היות ויהודה הינו מנהל חשבונות קיים חשש כי וועדת הכופר תחמיר עמו לאור האחריות המקצועית הנלווית לתפקידו. במסגרת בקשת הכופר הוסבר כי במסגרת עיסוקו של יהודה כמנהל חשבונות עצמאי הוא מבצע הנהלת חשבונות ללקוחות ואף עורך ומגיש דוחות אישים עבור לקוחותיו העצמאיים. יהודה מבצע את עיסוקו מזה כ- 36 שנים בהצלחה רבה, לשביעות רצון הלקוחות ומעולם לא הסתבך עם רשויות החוק, לרבות עם רשות המסים, לא כנישום ולא כמייצג, וזו הסתבכותו הראשונה בחייו. הדגשנו כי מיד לאחר תחילת החקירה, ועם היוודע לי' דבר הטעות, אי הכללת הכנסות חו"ל של הלקוחות לדוחות 2018 ו-2020, פעל יהודה וסייע ללקוחות, לפעול לצורך תיקוני השומות והסרת המחדלים. בנוסף ועל מנת לתמוך בבקשת הכופר, צרפנו הפניות להחלטות רבות של וועדת הכופר בענייני מייצגים: יועצי מס, רואי חשבון ועורכי דין, במסגרתן החליטה הוועדה על השתת כופר. לקריאה נוספת אודות כופר למייצגים לחצו כאן.

 

  1. בקשה להפחתה בסכום הכופר

לאור כלל הטיעונים שהוזכרו, לרבות היקפי העבירות הנמוכים יחסית, נסיבות התיק מהן עולה כי ליהודה לא הייתה כל כוונה לסייע ללקוחות להתחמק בתשלום מס ומדובר בטעות אנוש שקרתה בתום לב, נסיבותיו האישיות והמשפחתיות של יהודה, שיתוף הפעולה, ביקשנו מן הועדה לקבוע סכום כופר נמוך, מידתי ותואם את היקף העבירה, זאת כמובן באם הבקשה תאושר. לשמחתנו הועדה קיבלה את הטיעונים, אישרה את בקשת הכופר, וקבעה סכום ע"ס 10,000 ₪ שהינו סכום כופר נמוך.

לקריאת המלצתו של יהודה

***

חשוב לדעת כי חשד וחקירה בעבירות מסים לא חייבות להוביל לכתב אישום פלילי וניתן לפעול במספר דרכים להמרת ההליך הפלילי, כגון כופר מסגילוי מרצון ללא גילוי מרצון,  גילוי מרצון, הליכים מנהלים שונים ועוד. מעבר לכך, גם כאשר נדמה שכלל הנסיבות הן לחומרה, ליווי מקצועי ונבון מבעוד מועד, יכול להציג מכלול של טיעונים אשר דווקא יובילו להקלה והתחשבות. חשוב מאוד אפוא, להיצמד לאנשי מקצוע מומחים בזמן, ובכך להקדים את כתב האישום. ניתן לפעול לבקשת כופר מרגע שנפתחה חקירה גלויה ולכן אל תחששו להתייעץ ולקבל הכוונה.

לקריאה על דרכים נוספות להמרת הליך פלילי לחצו כאן.

 

למשרד עו"ד זרקו זמיר ניסיון עשיר ומוצלח בליווי עשרות הליכים להמרת הליך פלילי באמצעים שונים, בהם כופר מסגילוי מרצוןגילוי מרצון ללא גילוי מרצון ועוד.  המשרד מומחה לעבירות צווארון לבן כלכליות ולעבירות מס פליליות, בכל שלבי ההליך, ואתם מוזמנים לפנות אלינו בכל עת לייעוץ והכוונה.  

לקוחות ממליצים
ברצוני להביע את הערכתי הרבה על אופן הטיפול המקצועי והיצירתי לו זכיתי בחסותך האדיבה. תודה כנה מעומק ליבי על הליווי האישי, על המסירות העצומה, על האכפתיות, על הסבלנות לאורך תקופה ארוכה ומטלטלת ומעל הכל על היותך אדם נפלא. פעלת כעצת קוהלת "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ" - יישר כח!
בר ירון
עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
ברצוני להודות לך על הטיפול המקצועי והלויאלי והשירות המסור, וחסר הפשרות שהענקת לי ועזרת לי להתמודד בגובה העיניים מול הרשויות, ולהצליח להוכיח שגם לאזרח הקטן יש סיכוי מול "האח הגדול".
טבצ'ניק אילן
אני מבקש להביע את תודתי והערכתי הכנה בגין הטיפול בתביעה אל מול רשות המיסים. היושר המקצועי, האמינות, המקצועיות והשירות ראויים לשבח. אמליץ על שירותייך לכל מכריי.
ג'רבי משה
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא
מרגע שנפגשנו נתת לי הרגשה מדהימה והחשש הכבד והלחץ החלו להתפוגג.  קיבלת אותי עם חיוך כובש , מהר מאוד הבנתי כי את מקצועית מאוד ואני נמצא בידיים טובות. מיד נכנסת לפעולה ונתת לי נחיות מפורטות איך לפעול כדי למזער את הנזק/התוצאה/ גזר הדין למינימום האפשרי וזה משתמע מהניסיון הרב שצברת. עם ים של סובלנות ועם נכונות שלך להיפגש ולדבר עם כל גורם כזה או אחר , פקידי שומה , תובעים , רואה חשבון רק כדי לקדם ולמזער ככל שניתן את כתב האישום הלא קל שהוגש כנגדי על ידי מס הכנסה. גוננת עליי בבית המשפט בצורה מקצועית ומכובדת והתוצאה מדברת בעד עצמה. את היית לי קרן אור בכל האפלה שהייתה לי ואכן אותה קרן הצדיקה את האמון שנתתי בה מלכתחילה.
אוריאל
קרן מעולם לא שפטה אותי ולא ביקרה אותי על מצבי שהיה לא קל, והיא נלחמה בעבורי כאילו היא נלחמת בעבורה באופן אישי. מעולם לא עמדתי אל מול עורך דין שמתייחס אל הלקוחות שלו כמו בני משפחה. הרגשתי שאני נמצא בידיים הכי בטוחות בעולם ושהיא תעשה מעל ומעבר לכול הנדרש על מנת להביא אותי למצב בו ישרתי את ההדורים עם השלטונות (שלטונות המס) ועכשיו אני יכול ללכת לישון בשקט מכיוון שהעניין סודר לשביעות רצונם של כל הצדדים. אם מישהו מעוניין בעורכת דין ישרה, הגונה, אנושית, מקצועית ויודעת את עבודתה, הרי מצא הוא את מבוקשו. אין מילים שיכולות לתאר את עבודתה של קרן. היכרותי עימך לא רק הובילה לשינוי בהתנהלותי אל מול שלטונות המס, אלא שינוי ביכולת שלי להתמודד עם מצבים שאינם קלים במציאות החיים מכיוון שאני יודע שאפשר וגם ראוי לנצח.
הר-אל שפירא

לכל ההמלצות

© 2020 כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין זרקו זמיר

התקשרו אלינוטלפון שלחו לנו הודעה בוואטסאפוואטסאפ שלחו לנו הודעה במיילצור קשר